વિશ્વ વસ્તી દિનની ઉજવણી Gallary

વાગડોદ ખાતે વિશ્વ વસ્તી દિનની ઉજવણી