રીજીયોનલ સાયન્સ મ્યુઝીયમ ખાતમૂહર્ત Gallary

પાટણ મા ભવ્ય પ્રાદેશિક સાયન્સ મ્યુઝીયમ નું ખાતમુહ્રત