સમર વેકેશન કેમ્પ-૨૦૧૮
 તારીખ :19-04-2018 થી 21-04-2018
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 6
સ્થળ : સી.એચ.સી સબોસન પ્રાથમિક શાળા
તજજ્ઞ : ડો.સુરેશ પરમાર વ્યાખ્યાતા ડાયટ મહેસાણા ૯૪૨૮૪૭૧૯૫૬શ્રી અરવિંદ સુથાર શિક્ષકશ્રી જાવંત્રી પ્રા.શ
 
 
પુનાભા લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર દ્વારા કરેલ સમર વેકેશન કેમ્પમાં સબોસન પ્રાથમિક શાળા ના ૫૦ બાળકો અને ૮ શિક્ષકોને વિવિધ પ્રવુંતિઓમાં જોડ્યા હતા જેવીકે ફન વિથ મેથેમેટિક્સ , અંધશ્રધ્ધા નિવારણ , વેસ્ટ માંથી બેસ્ટ , રાત્રી આકાશ દર્શન અને આ ત્રણ દિવસ ના કેમ્પમાં ત્રીજા દિવસે બાળકોને પ્રકૃતિ સભર સ્થળ વિજયનગર(પોળો) ખાતે લઇ જવામાં આવ્યા હતા. 
વિશ્વ પર્યાવરણ દિનની ઉજવણી
 તારીખ :05-06-2018 થી 05-06-2018
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 1
સ્થળ : સી.એચ.સી માનપુરા(વારાહી)પ્રાથમિક શાળા
તજજ્ઞ : ટી.પી.ઓ. શ્રી તુલસીભાઈ સાધુ, બી.આર.સી. પ્રજેશ કુમાર બી. પ્રજાપતિ
 
 
 
શાળા સલામતી ડેની ઉજવણી અંતર્ગત ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ તાલીમ
 તારીખ :03-07-2018 થી 03-07-2018
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 1
સ્થળ : સી.એચ.સી આદર્શ વિદ્યાલય પાટણ
તજજ્ઞ : કુબેરભાઈ ચૌધરી
 
 
 
વિશ્વ વસ્તી દિનની ઉજવણી
 તારીખ :10-07-2018 થી 10-07-2018
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 2
સ્થળ : સી.એચ.સી મોડેલ સ્કુલ વાગડોદ
તજજ્ઞ : સુરેશભાઈ દવે આચાર્યશ્રી મોડેલ સ્કુલ વાગડોદ
 
 
 
જિલ્લા કક્ષાનો નેશનલ સાયન્સ સેમીનાર
 તારીખ :20-07-2018 થી 20-07-2018
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 1
સ્થળ : સી.એચ.સી સી.એસ.સી
તજજ્ઞ : ડૉ.દર્શન જી.વ્યાસ ડૉ.રાજેશ જી.ચૌધરી
 
 
 
ખગ્રાસ ચંદ્રગ્રહણ
 તારીખ :27-07-2018 થી 27-07-2018
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 1
સ્થળ : સી.એચ.સી ચૌધરી છાત્રાલય પાટણ
તજજ્ઞ : સાયન્સ કોમ્યુનીકેટર દર્શનભાઈ ચૌધરી
 
 
 
એન.સી.એસ.સી. અંતર્ગત ટીચર ટ્રેનીંગ વર્કશોપ
 તારીખ :06-08-2018 થી 06-08-2018
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 1
સ્થળ : સી.એચ.સી સી.એસ.સી.
તજજ્ઞ : અનિલભાઈ પટેલ નિસર્ગ કોમ્યુનીટી સાયન્સ સેન્ટર ગાંધીનગર આર.યુ.મહારાજા એકેડેમિક કો-ઓર્ડીનેટર
 
 
 
હિરોશીમા ડેની ઉજવણી
 તારીખ :09-08-2018 થી 09-08-2018
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 1
સ્થળ : સી.એચ.સી સી.એસ.સી
તજજ્ઞ : દર્શનભાઈ ચૌધરી ભાવનાબેન શિક્ષકશ્રી આદર્શ વિદ્યાલય પાટણ
 
 
 
ડૉ.વિક્રમ એ.સારાભાઇ જન્મજયંતી ની ઉજવણી અંતર્ગત વિજ્ઞાન ગોષ્ઠી
 તારીખ :12-08-2018 થી 12-08-2018
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 1
સ્થળ : સી.એચ.સી સી.એસ.સી.
તજજ્ઞ : શ્રી એ.એન.કારિયા શ્રી ચિતરંજન સાહેબ શ્રી જે.કે.સુથાર શ્રી વસંતભાઈ યાદવ બનાસકાંઠા અંધશ્રધ્ધા નિર
 
 
 
જિલ્લા કક્ષાની નેશનલ રૂરલ આઈ ટી ક્વીઝ
 તારીખ :21-08-2018 થી 21-08-2018
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 1
સ્થળ : સી.એચ.સી સી.એસ.સી
તજજ્ઞ : ડૉ.ડી.જી.વ્યાસ અને તેમની એમ.એસ.સી. ની ટીમ
 
 
 
વિદ્યાર્થી કૌશલ્ય ટ્રેનીંગ કેમ્પ
 તારીખ :30-08-2018 થી 30-08-2018
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 2
સ્થળ : સી.એચ.સી આદર્શ પ્રગતિ વિદ્યાલય પાટણ
તજજ્ઞ : શ્રી વિઠ્ઠલભાઈ પલસાણીયા શ્રી રાઘવભાઈ ચૌહાણ
 
 
 
જિલ્લા કક્ષાનો સાયન્સ ડ્રામા ફેસ્ટીવલ
 તારીખ :11-09-2018 થી 11-09-2018
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 1
સ્થળ : સી.એચ.સી સી.એસ.સી
તજજ્ઞ : ડૉ.એચ.એસ.ભુતડીયા-વ્યાખ્યાતા સરકારી ઈજનેરી કોલેજ કતપુર શ્રીમતી હેમાબેન મજમુદાર ડાયરેક્ટર ભગીની
 
 
 
વિશ્વ ઓઝોન દિનની ઉજવણી
 તારીખ :15-09-2018 થી 15-09-2018
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 2
સ્થળ : સી.એચ.સી શેઠ એમ.એન.સાયન્સ કોલેજ પાટણ
તજજ્ઞ : ડૉ.એ.એન.પટેલ વ્યાખ્યા શેઠ એમ.એન.સાયન્સ કોલેજ પાટણ
 
 
 
ફૂડ સેફટી અંતર્ગત ફૂડ એડલસ્ટ્રેશન વર્કશોપ
 તારીખ :22-09-2018 થી 22-09-2018
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 1
સ્થળ : સી.એચ.સી શેઠ એમ.એન.સાયન્સ કોલેજ –મ્યુઝીયમ હોલ પાટણ
તજજ્ઞ : અખિલેશ કુસ્વહા ડાયરેક્ટર આઈ.ટી.એલ.એસ લખનૌ
 
 
 
જિલ્લા લેવલ નેશનલ ચિલ્ડ્રન સાયન્સ કોંગ્રેસ-૨૦૧૮
 તારીખ :09-10-2018 થી 09-10-2018
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 1
સ્થળ : સી.એચ.સી સી.એસ.સી.
તજજ્ઞ : ડૉ.દીપ જોષી એમ.એન.સાયન્સ કોલેજ-પાટણ , ડૉ.ડી.જી.વ્યાસ એચ.એન.જી.યુ-પાટણ
 
 
 
આકાશ દર્શન
 તારીખ :26-11-2018 થી 30-11-2018
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 5
સ્થળ : સી.એચ.સી પાંચ સાયન્સ ક્લબો
તજજ્ઞ : શ્રી જે.કે.સુથાર - આચાર્યશ્રી ન.લ.ઝવેરી હાઈસ્કુલ ,ગઢ
 
 
 
વિશ્વ એઇડ્સ દિનની ઉજવણી અંતર્ગત પોપ્યુલર લેકચર
 તારીખ :08-12-2018 થી 08-12-2018
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 1
સ્થળ : સી.એચ.સી શેઠ એમ.એન.સાયન્સ કોલેજ,પાટણ
તજજ્ઞ : ડૉ.પી.એમ.પટેલ -ધારપુર સરકારી મેડીકલ કોલેજ&હોસ્પિટલ
 
 
 
એઇડ્સ જાગૃતિ અંતર્ગત ગ્રામસભા
 તારીખ :13-12-2018 થી 14-12-2018
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 2
સ્થળ : સી.એચ.સી એકલવા ગામ/ રોડા ગામ - તાલુકો-હરિજ
તજજ્ઞ : મહેશભાઈ ઝાલા એસ.ટી.આઈ.કાઉન્સેલર ધારપુર સરકારી મેડીકલ કોલેજ& હોસ્પિટલ
 
 
 
અંધશ્રધ્ધા નિવારણ કાર્યક્રમ
 તારીખ :22-12-2018 થી 22-12-2018
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 1
સ્થળ : સી.એચ.સી ક્રિષ્ના સ્કુલ ઓફ સાયન્સ-પાટણ
તજજ્ઞ : દર્શનભાઈ ચૌધરી
 
 
 
અંધશ્રધ્ધા નિવારણ કાર્યક્રમ
 તારીખ :22-12-2018 થી 22-12-2018
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 1
સ્થળ : સી.એચ.સી પાયોનીયર સ્કુલ-ગોલાપુર
તજજ્ઞ : વનવીરભાઈ ચૌધરી, દર્શનભાઈ ચૌધરી
 
 
 
અંધશ્રધ્ધા નિવારણ કાર્યક્રમ
 તારીખ :08-01-2019 થી 08-01-2019
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 1
સ્થળ : સી.એચ.સી ઐઠોર ગામ તા-ઊંઝા જિ.મહેસાણા
તજજ્ઞ : દર્શનભાઈ ચૌધરી/વનવીરભાઈ ચૌધરી
 
 
 
અંધશ્રધ્ધા નિવારણ કાર્યક્રમ
 તારીખ :25-01-2019 થી 25-01-2019
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 1
સ્થળ : સી.એચ.સી બોમ્બે મેટલ પ્રાથમિક શાળા,પાટણ
તજજ્ઞ : દર્શનભાઈ ચૌધરી
 
 
 
સીનીયર સીટીઝન પ્રોગ્રામ
 તારીખ :02-02-2019 થી 02-02-2019
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 1
સ્થળ : સી.એચ.સી નડાબેટ સીમા દર્શન
તજજ્ઞ : સી.એસ.સી.સ્ટાફ
 
 
 
અંધશ્રધ્ધા નિવારણ કાર્યક્રમ
 તારીખ :05-02-2019 થી 05-02-2019
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 1
સ્થળ : સી.એચ.સી મીથીવાવડી ગામ તા.પાટણ
તજજ્ઞ : પ્રો.અશોકભાઈ ચૌધરી સરકારી ઈજનેરી કોલેજ-કતપુર
 
 
 
વિજ્ઞાન સફર
 તારીખ :13-02-2019 થી 14-02-2019
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 1
સ્થળ : સી.એચ.સી સાયન્સ સીટી અમદાવાદ સરદાર સરોવર , કેવડીયા કોલોની, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, પોઈચા
તજજ્ઞ : વનવીરભાઈ ચૌધરી , દર્શનભાઈ ચૌધરી
 
 
 
ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી અવેરનેશ અંતર્ગત પોપ્યુલર લેકચર
 તારીખ :16-02-2019 થી 16-02-2019
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 1
સ્થળ : સી.એચ.સી સી.એસ.સી.
તજજ્ઞ : શ્રી મેહુલભાઈ પટેલ શ્રી હર્ષ બાચેટ સાયબર આઈ.ટી.એકેડમી પાટણ
 
 
 
ખેડૂત તાલીમ શિબિર
 તારીખ :18-02-2019 થી 18-02-2019
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 1
સ્થળ : સી.એચ.સી આદર્શ સાયન્સ કોલેજ,પાટણ
તજજ્ઞ : ડૉ.એસ.એસ.પટેલ નાયબ ડી.ડી.ઓ. જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી ૯૪૨૭૦૦૬૩૫૨ શ્રી દિલીપભાઈ હાજીપુરા બાગાય
 
 
 
રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસની ઉજવણી અંતર્ગત ઈલેક્ટ્રોનિક કલોક વર્કશોપ અને વિજ્ઞાન આધારિત ક્વીઝ
 તારીખ :26-02-2019 થી 28-02-2019
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 2
સ્થળ : સી.એચ.સી ફીઝીક્સ&ઇલેક્ટ્રોનીક્સ ભવન હે.ઉ.ગુજ.યુની.પાટણ
તજજ્ઞ : ડૉ.દર્શન વ્યાસ
 
 
 
પશુપાલક મહિલા શિબિર
 તારીખ :25-02-2019 થી 25-02-2019
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 1
સ્થળ : સી.એચ.સી દૂધસાગર ડેરી મહેસાણા
તજજ્ઞ : વી.જે.ચૌધરી
 
 
 
વિજ્ઞાન દર્શન
 તારીખ :05-03-2019 થી 26-03-2019
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 28
સ્થળ : સી.એચ.સી રાધનપુર અને સમી તાલુકાની પ્રાથમિક શાળાઓ
તજજ્ઞ : દર્શનભાઈ ચૌધરી, નિકુલ ચૌધરી
 
 
 
વિશ્વ મહિલા દિનની ઉજવણી
 તારીખ :08-03-2019 થી 08-03-2019
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 1
સ્થળ : સી.એચ.સી પાલડી ગામ તા-સરસ્વતી
તજજ્ઞ : શ્રીમતી ઉષાબેન બુચ
 
 
 
વિશ્વ ચકલી દિનની ઉજવણી
 તારીખ :20-03-2019 થી 20-03-2019
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 1
સ્થળ : સી.એચ.સી રવદ પ્રાથમિક શાળા
તજજ્ઞ : વી.જે.ચૌધરી , દર્શનભાઈ ચૌધરી
 
 
 
વિશ્વ જળ દિનની ઉજવણી
 તારીખ :22-03-2019 થી 22-03-2019
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 1
સ્થળ : સી.એચ.સી ચૌધરી છાત્રાલય પાટણ
તજજ્ઞ : ભરતભાઈ સોલંકી પ્રો.આર્ટસ કોલેજ પાટણ
 
 
 
રોકેટરી વર્કશોપ
 તારીખ :23-03-2019 થી 28-03-2019
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 5
સ્થળ : સી.એચ.સી સંખારી,રામનગર,બોરશણ,તારોરા પ્રાથમિક શાળાઓ,કે.જી.બી.વી.સમી
તજજ્ઞ : વ.જે.ચૌધરી,દર્શનભાઈ ચૌધરી,નિકુલ ચૌધરી
 
 
 
થ્રી-ડી સાયન્સ શો
 તારીખ :29-03-2019 થી 30-03-2019
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 5
સ્થળ : સી.એચ.સી રણુંજ પે સેન્ટર ની શાળાઓ, રણુંજ હાઈસ્કુલ, આદર્શ પ્રાથમિક શાળા,પાટણ
તજજ્ઞ : વી.જે.ચૌધરી,દર્શનભાઈ ચૌધરી,નિકુલ ચૌધરી
 
 
 
સમર વેકેશન કેમ્પ ૨૦૧૯
 તારીખ :15-04-2019 થી 19-04-2019
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 10
સ્થળ : સી.એચ.સી સી.એસ.સી.
તજજ્ઞ : મેઘજીભાઈ ચૌધરી,અરવિંદભાઈ સુથાર,કંદર્પભાઈ મોદી,દીપ જોષી,પ્રકાશભાઈ ચૌધરી,સુરેશ પરમાર,રશીકભાઈ મો
 
 
              ઉપર્યુક્ત કાર્યક્રમમાં વેસ્ટ માંથી બેસ્ટ વિજ્ઞાન મોડેલ પ્રદર્શન, અંધશ્રધ્ધા નિવારણ, પર્યાવરણ બચાવો અંતર્ગત ચિત્ર સ્પર્ધા, ઓરીગામી વર્કશોપ, લર્ન સાયન્સ એન્ડ મ્યુઝીક કોન્સેપ્ટ, ફન વિથ સાયન્સ, રોકેટરી વર્કશોપ, બેઝીક સાયન્સ કોન્સેપ્ટ, ફન વિથ મેથેમેટિક્સ, મેથ્સ ગેમ પઝલ એન્ડ સોલ્યુશન, વૈદિક ગણિત, એસ્ટ્રોનોમી લેકચર અને  આકાશ દર્શન અને નેચર કેમ્પ જેવા કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.

         તજજ્ઞ તરીકે ચિત્ર શિક્ષક મેઘજીભાઈ ચૌધરી, પ્રાયમરી શિક્ષક અરવિંદભાઈ સુથાર, સાયન્સ ટીચર કન્દર્ભભાઈ મોદી, ડૉ.દીપ જોષી, ડૉ.સુરેશ પરમાર, સાયન્સ ટીચર પ્રકાશભાઈ ચૌધરી અને રસિકભાઈ મોદી તેમજ વિજ્ઞાન કેન્દ્રના કો-ઓર્ડીનેટર વનવીરભાઈ ચૌધરી , સાયન્સ કોમ્યુનીકેટર દર્શનભાઈ ચૌધરી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા
વિશ્વ ધરતી દિનની ઉજવણી
 તારીખ :22-04-2019 થી 22-04-2019
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 1
સ્થળ : સી.એચ.સી સી.એસ.સી.
તજજ્ઞ : વી.જે.ચૌધરી
 
 
 
વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિનની ઉજવણી
 તારીખ :31-05-2019 થી 31-05-2019
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 1
સ્થળ : સી.એચ.સી ટાંકવાસણા ગામ
તજજ્ઞ : શ્રુતિબેન દવે ઇન્સ્પેક્ટરશ્રી નશાબંધી આબકારી વિભાગ પાટણ
 
 
 
વિશ્વ પર્યાવરણ દિનની ઉજવણી
 તારીખ :20-06-2019 થી 20-06-2019
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 3
સ્થળ : સી.એચ.સી સી.એસ.સી.
તજજ્ઞ : આકાશભાઈ પટેલ શિક્ષકશ્રી
 
 
 
વિશ્વ યોગ દિનની ઉજવણી
 તારીખ :21-06-2019 થી 21-06-2019
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 1
સ્થળ : સી.એચ.સી આદર્શ પ્રગતિ વિદ્યાલય પાટણ
તજજ્ઞ : દીપકભાઈ સુથાર - યોગ ટ્રેનર DLSS પાટણ
 
 
 
એન.સી.ઈ.આર.ટી. અંતર્ગત ટીચર ટ્રેનીગ વર્કશોપ
 તારીખ :27-06-2019 થી 28-06-2019
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 1
સ્થળ : સી.એચ.સી સી.એસ.સી.
તજજ્ઞ : શ્રી પી.કે.વ્યાસ સહતંત્રીશ્રી સુગણીતમ અમદાવાદ, ડૉ.યોગેશચંદ્ર બારોટ લેકચરર અમર જ્યોત એમ.એડ.કોલેજ
 
 
 
વિશ્વ વસ્તી દિનની ઉજવણી
 તારીખ :11-07-2019 થી 11-07-2019
કાયઁક્રમોની સંખ્યા : 3
સ્થળ : સી.એચ.સી શેઠ કે.બી.વકીલ વિવિધલક્ષી
તજજ્ઞ : વી.જે.ચૌધરી , દર્શનભાઈ ચૌધરી , નિકુલ ચૌધરી